ห้องเรียนครูนุช ICTม.4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ครู อรนุช สุวรรณรัตน์

โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)

เรียน ICT ภาคเรียนที่ 2