ห้องเรียนครูนุช ICTม.4

อรนุช สุวรรณรัตน์

โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียน ICT ภาคเรียนที่ 2