อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

กานต์สินี ศรีสุขใส

โรงเรียนวัดควนสระบัว

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจในรายวิชาคอมพิวเตอร์มากขึ้น