เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

๙๙๓-๒๒๔ การพยาบาลต่างวัฒนธรรม (Trans-cultural Nursing)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาง สุนิดา อรรถอนุชิต

มหาวิทยาสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

มโนทัศน์พื้นฐาน และทฤษฎีทางการพยาบาลต่างวัฒนธรรม การดูแลสุขภาพในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม หลักการพยาบาลต่างวัฒนธรรม การประเมินความต้องการการพยาบาลต่างวัฒนธรรม การประเมินผล การตัดสินใจเชิงวัฒนธรรม รวมถึงประเด็นกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง