เรื่องวันวิสาขบูชา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นบทเรียนเรื่องวันวิสาขบูชา  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๑