มัธยมศึกษาปีที่ 3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาง กานต์ทิวา สาแก้ว

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร3