คอมพิวเตอรืเพื่องานอาชีพม.6

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพเบื้องต้นการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์รอบข้างและระบบปฏิบัติการการใช้โปรแกรมประมวลคำจัดการทำเอกสารเพื่องานอาชีพโดยเน้นการพิมพ์เอกสารด้วยระบบสัมผัสและตรวจแก้ไขความถูกต้องการใช้โปรแกรมตารางทำการเพื่องานอาชีพโดยเน้นการคำนวณเช่นต้นทุนราคาสินค้าบัญชีรายการวัสดุฯลฯการใช้โปรแกรมการนำเสนองานเน้นการสร้างกราฟและตารางและสร้างภาพเคลื่อนไหวการใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูลเพื่องานอาชีพและการรับส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศ