ทดสอบชั้นเรียน 1

ไวยวิทย์ มูลทรัพย์

โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียน ม.6 เทคโนโลยี ศตวรรษที่ 21