41120 ภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

1. นักเรียนสามารถออกเเบบภาพเคลื่อนไหวดว้ยคอมพิวเตอร์

2.นักเรียนเข้าใจการออกเเบบภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์

3. สามารถสร้างผลงานออกมาได้