เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

41120 ภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

1. นักเรียนสามารถออกเเบบภาพเคลื่อนไหวดว้ยคอมพิวเตอร์

2.นักเรียนเข้าใจการออกเเบบภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์

3. สามารถสร้างผลงานออกมาได้