41120 ภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์

คำอธิบายชั้นเรียน

1. นักเรียนสามารถออกเเบบภาพเคลื่อนไหวดว้ยคอมพิวเตอร์

2.นักเรียนเข้าใจการออกเเบบภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์

3. สามารถสร้างผลงานออกมาได้