English Program

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้