homeEnglish Program
person
English Program

ผู้สอน
ปราณี สบู่มาท
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
English Program

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1826

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)