2204-2003 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบี้งต้น

ทรงเกียรติ เพ็งอิน

วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาที่อธิบายเกี่ยวกับหลักการทำงานของระบบเครือข่ายเบื้องต้น

ระดับชั้น ปวช. 1/2