ภาษาจีน ประถมศึกษาปีที่ 2

ชมพูนุช พุทณักษ์

โรงเรียนจิ้นฮั้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ภาษาจีนเบื้องต้น