ภาษาจีน ประถมศึกษาปีที่ 2

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ภาษาจีนเบื้องต้น