ผู้สอน
มัชฌิมา สุกกระจ่าง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

อ 21202 World Class English 2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18334

สถานศึกษา

โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"


คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะด้านฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ