English is fun

เกศินี แป้นแก้ว

โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้นักเรียนรู้เเละเข้าใจภาษาอังกฤษพื้นฐาน