homeประถมศึกษาปีที่ 1
personperson_add
ประถมศึกษาปีที่ 1

ผู้สอน
person
นางสาว นิสารัตน์ ภัยภาค
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1834

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

จัดบรรยากาศในห้องเรียนให้มีความเป็นระบบระเบียบมากขึ้น เช่น การจัดป้ายนิเทศในการเรียนการสอนรายวิชา การตกแต่งห้องให้นักเรียนมีความตื่นตัวตลอดเวลาที่จะอยากเรียนหนังสือ การจัดกิจกรรมที่ให้สาระความรู้ 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)