ประถมศึกษาปีที่ 1

คำอธิบายชั้นเรียน

จัดบรรยากาศในห้องเรียนให้มีความเป็นระบบระเบียบมากขึ้น เช่น การจัดป้ายนิเทศในการเรียนการสอนรายวิชา การตกแต่งห้องให้นักเรียนมีความตื่นตัวตลอดเวลาที่จะอยากเรียนหนังสือ การจัดกิจกรรมที่ให้สาระความรู้