homeประถมศึกษาปีที่ 1
person
ประถมศึกษาปีที่ 1

ผู้สอน
นางสาว นิสารัตน์ ภัยภาค
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ประถมศึกษาปีที่ 1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1834

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

จัดบรรยากาศในห้องเรียนให้มีความเป็นระบบระเบียบมากขึ้น เช่น การจัดป้ายนิเทศในการเรียนการสอนรายวิชา การตกแต่งห้องให้นักเรียนมีความตื่นตัวตลอดเวลาที่จะอยากเรียนหนังสือ การจัดกิจกรรมที่ให้สาระความรู้ 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)