อินเตอร์เน็ต กับการเรียนรู้

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้นักศึกษา มีความรู้ ในด้านคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตในชีวิตประจำวัน