อินเตอร์เน็ต กับการเรียนรู้

อรวิกา เอี่ยมละออ

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอปากช่อง

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้นักศึกษา มีความรู้ ในด้านคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตในชีวิตประจำวัน