วิทยาศาสตร์ G.4

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาพื้นฐานวิชาวิทยศาสตร์ ป.4