ภาษาไทย

ปรีญานุช วิจิตรกลาง

โรงเรียนบ้านคลองแค

คำอธิบายชั้นเรียน

สอนเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง