คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.2

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และประเมินความเข้าใจของตนเองได้