ศาสนาและหน้าที่พลเมือง

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และการปฏิบัติตน ให้เป็นพลเมืองที่ดีต่อสังคม