ดนตรีป.4

นริส มากดำ

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่สามารถก่อกำเนิดเสียงที่แตกต่างพร้อมทั้งบอกลักษณะของเสียงดัง - เบาความช้า - เร็วของจังหวะสามารถท่องบทกลอนร้องเพลงรวมทั้งมีส่วนร่วมในกิจกรรมดนตรีอย่างสนุกสนาน โดยการเล่าถึงบทเพลงและระบุดนตรีในท้องถิ่นเพื่อมาปรับใช้ในชีวิติประจำวันโดยการใช้กระบวนการถ่ายทอดความรู้กระบวนการคิด การฝึกทักษะความชำนาญ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงคุณค่าของดนตรีที่ถือเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติและเห็นคุณค่าของดนตรีท้องถิ่น