เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

           

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประชากร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต
ศึกษาองค์ประกอบของประชากร และการเปลี่ยนแปลงของประชากร โดยเน้น สาเหตุการเพิ่มขึ้นของประชากร การลดลงของประชากร  ปัจจัยที่ผลักดันให้เกิดการย้ายถิ่นออก ปัจจัยในการดึงดูดให้คนย้ายถิ่นเข้า ปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีการย้ายถิ่นของประชากรและผลกระทบจากการย้ายถิ่นของประชากรเนื่องจากพื้นที่ที่มีประชากรย้ายออกมากและย้ายเข้ามากมาจากสาเหตุใด