homeมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1
personperson_add
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1

ผู้สอน
person
นางสาว อายูซา ดือเร๊ะ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1836

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

           

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประชากร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต
ศึกษาองค์ประกอบของประชากร และการเปลี่ยนแปลงของประชากร โดยเน้น สาเหตุการเพิ่มขึ้นของประชากร การลดลงของประชากร  ปัจจัยที่ผลักดันให้เกิดการย้ายถิ่นออก ปัจจัยในการดึงดูดให้คนย้ายถิ่นเข้า ปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีการย้ายถิ่นของประชากรและผลกระทบจากการย้ายถิ่นของประชากรเนื่องจากพื้นที่ที่มีประชากรย้ายออกมากและย้ายเข้ามากมาจากสาเหตุใด

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)