ภาษาไทย ๑/๒๕๕๘ ใบโบกใบบัว รู้จักคำนำเรื่อง

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วันทนา ลิขิตปัญญา

โรงเรียนบ้านโป่งคอม

ทักษะการฟังเป็นการสร้างประสบการณ์อย่างหนึ่ง ที่ทำให้มีความรู้จากสิ่งที่ฟัง สามารถเล่าเรื่องและตอบคำถามจากเรื่องได้ถูกต้อง