ห้องเรียนครูวิทยาศาสตร์

คำอธิบายชั้นเรียน

การใช้กล้องจุลทรรน์อย่าง่าย