ห้องเรียนครูวิทยาศาสตร์

ประเสริฐศรี ศรีวิลัย

สพป.สระแก้วเขต 2

คำอธิบายชั้นเรียน

การใช้กล้องจุลทรรน์อย่าง่าย