ผู้สอน
อาทร แก้วสังข์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม1เทอม1/58


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18368

สถานศึกษา

โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา สระแก้ว


คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์ 2

รหัสรายวิชา ค21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ภาคเรียนที่ 2 เวลา 60 ชั่วโมง

ศึกษา ความเข้าใจเกี่ยวกับเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม และเขียนแสดงจำนวนให้อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ (scientific notation) การใช้การประมาณค่าในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม การสร้างและการบอกขั้นตอนการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช้การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต และบอกขั้นตอนการสร้างโดยไม่เน้นการพิสูจน์ การสืบเสาะ การสังเกต และการคาดการณ์เกี่ยวกับสมบัติทางเรขาคณิต การอธิบายลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติจากภาพที่กำหนดให้ การระบุภาพสองมิติที่ได้จากการมองด้านหน้า (front view) ด้านข้าง (side view) หรือ ด้านบน (top view) ของรูปเรขาคณิตสามมิติที่กำหนดให้ การวาดหรือการประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ เมื่อกำหนดภาพสองมิติที่ได้จากการมองด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบนให้ การวิเคราะห์และการอธิบายความสัมพันธ์ของแบบรูปที่กำหนดให้ การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวอย่างง่าย การเขียนสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากสถานการณ์ หรือปัญหาอย่างง่าย การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวอย่างง่าย การอธิบายได้ว่าเหตุการณ์ที่กำหนดให้ เหตุการณ์ใดจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากกว่ากัน

โดยใช้ทักษะและกระบวนทางคณิตศาสตร์ เขียน ใช้ สร้าง บอก สืบเสาะ สังเกต คาดการณ์ อธิบาย ระบุ วาด ประดิษฐ์ วิเคราะห์ การแก้สมการ แก้โจทย์ เพื่อให้เกิดความรู้ มีทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ใช้วิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหา มีเหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมาย และการนำเสนอ เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น

ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ การทำงานอย่างมีระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเอง พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์

ตัวชี้วัด

ค 1.1 ม.1/2, ค 1.1 ม.1/3, ค 1.1 ม.1/4

ค 1.3 ม.1/1

ค 3.1 ม .1/1, ค 3.1 ม .1/2, ค 3.1 ม .1/3, ค 3.1 ม .1/4, ค 3.1 ม .1/5