ผู้สอน
นางสาว อายูซา ดือเร๊ะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1837

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


คำอธิบายชั้นเรียน

 

           

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประชากร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต
ศึกษาองค์ประกอบของประชากร และการเปลี่ยนแปลงของประชากร โดยเน้น สาเหตุการเพิ่มขึ้นของประชากร การลดลงของประชากร  ปัจจัยที่ผลักดันให้เกิดการย้ายถิ่นออก ปัจจัยในการดึงดูดให้คนย้ายถิ่นเข้า ปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีการย้ายถิ่นของประชากรและผลกระทบจากการย้ายถิ่นของประชากรเนื่องจากพื้นที่ที่มีประชากรย้ายออกมากและย้ายเข้ามากมาจากสาเหตุใด