เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ดนตรีน่ารู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

เรื่อง กำเนิดเสียง เวลาเรียน


1. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

เสียงมีแหล่งกำเนิดจากธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น ซึ่งจะมีลักษณะเสียงที่แตกต่างกันไปตามแหล่งกำเนิดเสียง ทำให้เกิดสีสันของเสียงที่ผสมกลมกลืนกัน

2. ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

2.1 ตัวชี้วัด

ศ 2.1 ป.1/1รู้ว่าสิ่งต่างๆ สามารถก่อกำเนิดเสียงที่แตกต่างกัน

2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1) บอกแหล่งกำเนิดเสียงต่างๆ ที่อยู่รอบตัวได้

2) จำแนกเสียงต่างๆ ที่ได้ยิน และบอกความรู้สึกเมื่อได้ฟัง

3) เลียนแบบเสียงจากสิ่งต่างๆ และแสดงท่าทางประกอบได้

3. สาระการเรียนรู้

3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

- การกำเนิดของเสียง

1. เสียงจากธรรมชาติ

2. เสียงจากสิ่งประดิษฐ์และการกระทำของมนุษย์

3. สีสันของเสียง

3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

-

4. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

4.1 ความสามารถในการสื่อสาร

4.2 ความสามารถในการคิด

- ทักษะการคิดวิเคราะห์

4.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

- กระบวนการปฏิบัติ

- กระบวนการทำงานกลุ่ม

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย

2. ใฝ่เรียนรู้

3. มีจิตสาธารณะ

6. กิจกรรมการเรียนรู้ (วิธีสอนแบบบรรยาย)

— นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1