คอมพิวเตอร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย อาบีซี เจะแล

โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา

ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150