ผู้สอน
onanong cheablam
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 13 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

TOI-204 Sustainable Tourism_Group2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18407

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


คำอธิบายชั้นเรียน

แนวคิดและหลักการของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน มาตรการในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การวางแผนและควบคุมการจัดการการท่องเที่ยว ระบบนิเวศทางธรรมชาติ สังคมมนุษย์เพื่อการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน องค์ประกอบและรูปแบบการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน กลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

Concepts and principles of sustainable tourism; regulation of sustainable tourism management, planning and controlling tourism management, natural ecosystem, human society for sustainable tourism; components and format of sustainable tourism, strategies on sustainable tourism development.