4113322 ตัวแบบทางสถิติ (Statistical Model)

มนิต พลหลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำอธิบายชั้นเรียน

การพยากรณ์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณขั้นแนะนำ การประยุกต์ทางธุรกิจโดยการวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่ายและเชิงพหุ การวิเคราะห์อนุกรมเวลาแบบคลาสสิค เทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลาแบบปรับให้เรียบ การวิเคราะห์อนุกรมเวลาโดยวิธีของบอกซ์และเจนกินส์ การวางแผนสารสนเทศสำหรับการพยากรณ์ และการประยุกต์โปรแกรมสำเร็จรูป