เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

4113322 ตัวแบบทางสถิติ (Statistical Model)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

มนิต พลหลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

การพยากรณ์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณขั้นแนะนำ การประยุกต์ทางธุรกิจโดยการวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่ายและเชิงพหุ การวิเคราะห์อนุกรมเวลาแบบคลาสสิค เทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลาแบบปรับให้เรียบ การวิเคราะห์อนุกรมเวลาโดยวิธีของบอกซ์และเจนกินส์ การวางแผนสารสนเทศสำหรับการพยากรณ์ และการประยุกต์โปรแกรมสำเร็จรูป