ห้องเรียนครูลลิดา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นห้องเรียนทดลองสอน