เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Internet กับการเรียนรู้

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อรวิกา เอี่ยมละออ

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอปากช่อง

ความหมายและความสำคัญของ Internet มารยาทการใช้ Internet ความรู้เบื้องต้นด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และวิธีการสืบค้นข้อมูลบน Internet ลักษณะของ Website ของบริษัท องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ เช่น .com , .or.th, .go.th ฯลฯวิธีการค้นหาข้อมูลจาก Website ของ หน่วยงานต่างๆ ได้แก่ของหน่วยงานสถานศึกษา ของสำนักงาน กศน. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และเว็บไซด์ที่ได้รับความนิยม เช่น google.com, sanook.com ฯลฯ และ Website ความรู้สาขาต่าง ๆการอ้างอิงข้อมูลที่ค้นคว้าจาก Website การส่ง e-mail, SMS, MMS ฯลฯ