แก่นแก้วพระศาสน์... เนื้อหาบทที่1 บารมี10

คำอธิบายชั้นเรียน

เนื้อหาบทที่1 เรื่อง...บารมี10

- ความหมายของคำว่าบารมี

- แนวทางการสร้างบารมี

- การสร้างบารมีในแง่ของพระโพธิสัตว์ และในส่วนของสามัญชน