ดนตรีในท้องถิ่นไทย

เกรียงไกร คงเมือง

โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนดนตรี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 4