มัธยมศึกษาปีที่ 1


ผู้สอน
Miss Sarinya Rittiruth
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
มัธยมศึกษาปีที่ 1

รหัสวิชา
1843

สถานศึกษา
โรงเรียนทุ่งสง

คำอธิบายวิชา

 

1 ชั้นเรียนมีสีสันที่น่าดู สบายตา อากาศถ่ายเทได้ดี ถูกสุขลักษณะ

2 จัดโต็ะเก้าอี้และสิ่งที่อ่ยูในชั้นเรียนให้เอื้ออํานวยต่อการเรียนการสอน และกิจกรรม

ประเภทต่างๆ

3 ให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข มีอิสรเสรีภาพ และมีวินัยในการดูแลตนเอง

4 ใช้ประโยชนชั้นเรียนให้คุ้มค่าที่สุดในการสอน

5 จัดเตรียมชั้นเรียนให้มีความพร้อมต่อการสอนในแต่ละครั้ง เช่น การทํางานกลุ่ม การ

สาธิตการแสดงบทบาทสมมุติ

6 สร้างบรรยากาศให้อบอุ่น ให้ความเป็นกันเองกับผู้เรียน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books