การพัฒนาผลการเรียนรู้ ตามกระบวนการ MIAP ด้วยโปรแกรม ClassStart เรื่อง การออกแบบ Template PowerPonit ด้วยโปรแกรม Photoshop CS5

กนกวรรณ เรืองแสน

โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

การออกแบบ Template PowerPoint เป็นการออกแบบภาพพื้นหลัง เพื่อใช้ในการนำเสนอ และออกแบบให้เหมาะสมกับงานที่จะนำเสนอ