เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ประถมศึกษาปีที่2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

มาตรฐานตัวชี้วัด

มาตรฐาน ส 1.2 เข้าใจสมารถเรียนรู้และเข้าใจถึงลักษณะที่ตั้งของประเทศสิงคโปร์ได้ตามที่กำหนดได้ถูกต้อง

 

ตัวชี้วัด

มาตรฐาน 1.2 ป.2เมื่อเข้าใจลักษณะภูมิประเทศแล้วสามารถทำแบบทดสอบตามที่กำหนดและอิบายถึงลักษณะต่างๆที่กำหนดได้

สาระการเรียนรู้

1.ที่ตั้งและอาณาเขต

2.ลักษณะภูมิประเทศ

3.เศรษฐกิจ

4.ภูมิอากาศ

5.การเมืองการปกครอง

6.ภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม

7.ระบบเศรษฐกิจ