ประถมศึกษาปีที่2


ผู้สอน
นาย นเรศ นาคัน
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ประถมศึกษาปีที่2

รหัสวิชา
1846

สถานศึกษา
โรงเรียนทุ่งสง

คำอธิบายวิชา

 

มาตรฐานตัวชี้วัด

มาตรฐาน ส 1.2 เข้าใจสมารถเรียนรู้และเข้าใจถึงลักษณะที่ตั้งของประเทศสิงคโปร์ได้ตามที่กำหนดได้ถูกต้อง

 

ตัวชี้วัด

มาตรฐาน 1.2 ป.2เมื่อเข้าใจลักษณะภูมิประเทศแล้วสามารถทำแบบทดสอบตามที่กำหนดและอิบายถึงลักษณะต่างๆที่กำหนดได้

สาระการเรียนรู้

1.ที่ตั้งและอาณาเขต

2.ลักษณะภูมิประเทศ

3.เศรษฐกิจ

4.ภูมิอากาศ

5.การเมืองการปกครอง

6.ภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม

7.ระบบเศรษฐกิจ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books