663381_58 การเงินบุคคล

คำอธิบายชั้นเรียน

เทคนิคการจัดการทางการเงินส่วนบุคคล การวางแผนการเงินบุคคล โดยการทำ งบประมาณ การซื้อด้วยเงินสด เงินเชื่อ การประกันภัย การออม การลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์ หลักทรัพย์ การวางแผนทางการเงินเมื่อครบเกษียณอายุการทำงาน การเลือกใช้แหล่งเงินทุน การจัดสรรการใช้เงิน ในด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และเอื้อประโยชน์ต่อการยกมาตรฐานการครองชีพ และคุณภาพชีวิต ของผู้ศึกษาเอง และยังสามารถให้คำปรึกษา และวางแผนการเงินให้แก่บุคคลอื่น โดยสอดคล้องต่อ จรรยาบรรณ จริยธรรมในวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อสังคม