พระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษา 4-6

แสงโสม รัตนศรี

โรงเรียนบ้านเขาบายศรี

คำอธิบายชั้นเรียน

ธรรมะสวัสดี สติมาปัญญาเกิด