วิชาภาษาอังกฤษ.นางสาวจารุวรรณ ปัญญะติ

จารุวรรณ ปัญญะติ

โรงเรียนนานาชาติเชียงราย

คำอธิบายชั้นเรียน

ข้อสอบประเมินความรู้ในเนื้อหาของผู้เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน (Beginner's English Assessment Test ) เพื่อวัดทักษะในการเรียนภาษาอังกฤษ