เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาภาษาอังกฤษ.นางสาวจารุวรรณ ปัญญะติ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จารุวรรณ ปัญญะติ

โรงเรียนนานาชาติเชียงราย

ข้อสอบประเมินความรู้ในเนื้อหาของผู้เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน (Beginner's English Assessment Test ) เพื่อวัดทักษะในการเรียนภาษาอังกฤษ