คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ทรงพล ไชยหาทัพ

โรงเรียนบ้านนาถ่อน

คำอธิบายชั้นเรียน


นักเรียนสามารถเข้าใจและรู้จักส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์และวิธีใช้งานเบื้องต้นได้