คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (นวัตกรรม รุ่น 1)

กฤษณ์ภัทร สุราฤทธิ์

โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง

คำอธิบายชั้นเรียน

ข้อสอบทั้งหมดมี 10 ข้อ ๆ 1 คะแนน