การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (คพธ.572)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ขั้นตอนและกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ การบริหารโครงการพัฒนาระบบงาน ภาพรวมของงานการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน แนวคิด ขั้นตอน เทคนิค และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน ตลอดไปจนถึงการนำไปใช้และการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ