เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

1103303 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (ปฐ.561) (อ.ปสุตา แก้วมณี) (พฤ.)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย ห้อง ปฐ.561

เวลาเรียนวันพฤหัสบดี (บ่าย) เวลา 13.30 - 17.30 น. ห้อง 221