การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ #581

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนสำหรับนักศึกษา สาขาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ