การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ #581

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนสำหรับนักศึกษา สาขาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ