วิชา..พระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่6

คำอธิบายชั้นเรียน

ต้องการให้นักเรียนรู้จักการใช้สื่อที่ถูกต้องและมีความ เหมาะสมในการเรียนการสอน