เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชา..พระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

พระภักดี สอนแก้ว

โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา

ต้องการให้นักเรียนรู้จักการใช้สื่อที่ถูกต้องและมีความ เหมาะสมในการเรียนการสอน