วิชา..พระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่6

พระภักดี สอนแก้ว

โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา

คำอธิบายชั้นเรียน

ต้องการให้นักเรียนรู้จักการใช้สื่อที่ถูกต้องและมีความ เหมาะสมในการเรียนการสอน