เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

58-2 4944901 การเตรียมฝึกประสบการณ์ทางสาธารณสุขศาสตร์ [ภาค กศ.บป.]

เกี่ยวกับชั้นเรียน

58-2 4944901 การเตรียมฝึกประสบการณ์ทางสาธารณสุขศาสตร์ [ภาค กศ.บป.]

4944901 การเตรียมฝึกประสบการณ์ทางสาธารณสุขศาสตร์ (Preparations for Field Experience in Public Health) 2(90)

สังเขปรายวิชา: จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์ทางสาธารณสุขชุมชน ในด้านการรับรู้ ทักษะ ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ และการพัฒนาคุณลักษณะที่เหมาะสมกับอาชีพสาธารณสุขชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งจริยธรรมในอาชีพ