บันทึกการฝึกงานและสหกิจศึกษา ISEM.CIS.PSU 2015

คำอธิบายชั้นเรียน

บันทึกการฝึกงานและสหกิจศึกษา

แผนกเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม วิทยาลัยอิสลามศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี