Beginner

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชไมพร รวยฟูพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ความรู้ทั่วไปภาษาอังกฤษ การอ่าน การสะกดคำ การพูด ความเข้าใจในภาษาอังกฤษ