Beginner

ชไมพร รวยฟูพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

คำอธิบายชั้นเรียน

ความรู้ทั่วไปภาษาอังกฤษ การอ่าน การสะกดคำ การพูด ความเข้าใจในภาษาอังกฤษ