ผู้สอน
Assoc.Prof.Dr. Montree Yamkasikorn
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

Fundamental Systems Thinking Group 2201 - KB 407 Tue.1700-1950 - 2/2558


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18674

สถานศึกษา

Faculty of Education, Burapha University


คำอธิบายชั้นเรียน

Course Description
ความหมาย หลักการ คุณค่า แนวคิด ที่มา และธรรมชาติของการคิดเชิงระบบ การคิดเชิงระบบกับองค์กรการเรียนรู้ การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหา การนำหลักการคิดเชิงระบบไปใช้กับสาขาวิชาต่างๆ ประยุกต์การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหาลักษณะต่างๆ

Definition, principles, values, concepts, background, nature of system thinking, system thinking and learning organization, system thinking and problem solving, and application of system thinking to solve different types of problems in various careers