เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การบริหารจัดการชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รายวิชาชีพครูบังคับ สำหรับหลักสูตรคุรศาสตรบัณฑิต 5 ปี ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญของชั้นเรียน การปกครองชั้นเรียนพัฒนาการของผู้เรียนวัยต่าง พฤติกรรมของผู้เรียน ฯลฯ