การบริหารจัดการชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาชีพครูบังคับ สำหรับหลักสูตรคุรศาสตรบัณฑิต 5 ปี ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญของชั้นเรียน การปกครองชั้นเรียนพัฒนาการของผู้เรียนวัยต่าง พฤติกรรมของผู้เรียน ฯลฯ